අක්ෂ රොබෝවරු හතරක්

  • Four Axis Robot Series

    අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි හතරක්

    අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි හතරක් JZJ100B-230 100KG හතර අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ25B-180 25KG සිව් අක්ෂයේ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ15B-140 15KG ස්වයංක්‍රීය හැසිරවීමේ රොබෝව කෙටියෙන් හඳුන්වාදීම: 1. පැටවීම සහ මුදා හැරීමේ රොබෝවරයාට කිලෝග්‍රෑම් කිහිපයක සිට විශාල බර පරාසයක් ඇත. කිලෝග්‍රෑම් සිය ගණනක් දක්වා; 2. ධාවන වේගය වේගවත් හා වෙනස් කළ හැකි ය; 3. නම්‍යශීලී ක්‍රියාව, සංකීර්ණ හැසිරවීම සහ පැටවීම සහ බෑමේ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කළ හැකිය; 4. ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ ...