මුද්දර මැරීම

  • Stamping Die

    මුද්දර මැරීම

    මුද්දර ඩයි යනු සීතල මුද්දර ක්‍රියාවලියේදී ද්‍රව්‍ය (ලෝහ හෝ අවිධිමත්) කොටස් වලට (හෝ අර්ධ නිමි භාණ්ඩ) සැකසෙන විශේෂ ක්‍රියාවලි උපකරණයකි, එය සීතල මුද්දර ඩයි ලෙස හැඳින්වේ (සාමාන්‍යයෙන් සීතල මුද්දර ඩයි ලෙස හැඳින්වේ). මුද්දර දැමීම යනු පීඩන සැකසුම් ක්‍රමයක් වන අතර එය භාවිතා කරයි