මොලිබ්ඩිනම් තීරුව

  • MO Molybdenum Strip

    MO මොලිබ්ඩිනම් පටිය

    නිෂ්පාදන නම: මොලිබ්ඩිනම් තීරු යෙදුම: මුද්දර දැමීම, ගැඹුරු ඇඳීම තාක්ෂණික පරාමිති දිගුව (δ% 25% අස්වැන්න ශක්තිය (RP0.2) 600-9999MPa ආතන්ය ශක්තිය (Rm) 750-950MPa විකර්ස් දෘ ness තාව (HV) 250-270 ධාන්‍ය ප්‍රමාණය 3.6-4.0 ප්‍රමාණ පිරිවිතර පළල (mm ick ick ණකම (mm en දිග (m) 10 (± 0.1) 0.12 (± 0.02) ≥100 12 (± 0.1) 0.14 (± 0.02) ≥100 14 (± 0.1) 0.16 ± 0.02) ≥100 16 (± 0.1) 0.20 ± ± 0.03 ...