අක්ෂ රොබෝවරු හයක්

  • Six Axis Robot Series

    අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි හයක්

    අක්ෂ අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි හයක් අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ50A-270 (100A270) 50KG හයේ අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ06A-090 6KG හය අක්ෂ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ10A-160 10KG හය අක්ෂයේ රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ20A-180 20KG ස්වයංක්‍රීය හැසිරවීමේ රොබෝව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීම: 1. පැටවීම රොබෝව මුදා හැරීම කිලෝග්‍රෑම් කිහිපයක සිට කිලෝග්‍රෑම් සිය ගණනක් දක්වා විශාල බර පරාසයක් ඇත; 2. ධාවන වේගය වේගවත් හා වෙනස් කළ හැකි ය; 3. නම්‍යශීලී ක්‍රියාව, සංකීර්ණ හැසිරවීම සහ ලෝවා සම්පූර්ණ කළ හැකිය ...