වෙල්ඩින් රොබෝවරු

  • Welding Robot Series

    වෙල්ඩින් රොබෝ ශ්‍රේණි

    වෙල්ඩින් රොබෝ වෙල්ඩින් රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ06C-180 වෙල්ඩින් රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ06C-144 වෙල්ඩින් රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ06C-160 වෙල්ඩින් රොබෝ ශ්‍රේණි JZJ06C-200 කෙටි හැඳින්වීම වෙල්ඩින් රොබෝ යනු වෙල්ඩින් කිරීමේ (කැපීම හා ඉසීම ඇතුළුව) කාර්මික රොබෝවකි. කාර්මික රොබෝව සම්මත වෙල්ඩින් රොබෝට අයත් බව ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ (අයිඑස්ඕ) අර්ථ දැක්වීමට අනුව කාර්මික රොබෝ යනු බහුකාර්ය, නැවත නැවත කළ හැකි වැඩසටහනකි ...